EN
|
TR
PPP PROJELERİ VE FİNANSMANI-EXCEL DESTEKLİ

AMAÇ

PPP (Public Private Partnership-Kamu Özel Sektör Ortaklıkları) daha önce kamu tarafından gerçekleştirilen enerji, oto yol, hastane, okul ve diğer alt yapı yatırımlarının, kamunun denetim ve gözetiminde, özel sektör tarafından gerçekleştirilmesi, finanse edilmesi ve yönetilmesi esasına dayalı bir tedarik yöntemidir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde giderek artan altyapı yatırımı ihtiyacı, söz konusu yatırımların tek başına kamu kaynakları ile yapılmasını neredeyse imkansız kılmıştır.  Yatırımların PPP yöntemi ile gerçekleştiriliyor olması ülkelerin yatırım projelerini süratle gerçekleştirmesini sağlamasının yanı sıra verimlilik ve hizmet kalitesinde de artışlara neden olmaktadır.  Bu sayede devlet projelerin yönetimi ile uğraşmak yerine çok daha iyi gerçekleştirdiği denetim ve gözetim fonksiyonunu üstlenmektedir.

Bu 2 gün süreli yoğun programda Dünya’da ve Türkiye’de PPP uygulamaları, çeşitleri, bu uygulamanın yaygın şekilde yapıldığı sektörler incelenecek, PPP’nin avantajları üzerinde durulacaktır. PPP projelerinin finansmanında kullanılan teknikler ve proje finansmanı ile yakın ilişkisi de etraflıca değerlendirilecektir. PPP projelerinin yatırımcı ve kamu açılarından risk analizi ve bunun projenin finansmanına etkisi üzerine Excel destekli uygulamalar yapılacaktır.

 1. PPP’nin Temel Kavramları
 2. PPP Modelinin Giderek Artan Önemi ve Nedenleri
 3. Mevcut Durum, Gelecekteki Trend ve Beklentiler
 4. Geleneksel Kamu Alımı İle PPP Arasındaki Farklılıklar
 5. PPP Çeşitleri
 6. Dünyada Farklı Sektörlerde PPP Uygulamaları
 7. Türkiye’de Örnek PPP Uygulamaları
 8. PPP Uygulamalarında Sözleşmesel ve Yasal Sorumluluklar
 9. Finansal Fizibilite Çalışmasının Temelleri Ve PPP Sürecinde Önemi
 10. Risk Analizi
 11. PPP Projelerinde Finansman Kaynakları
 12. Proje Riski ve Fonlama Maliyeti İlişkisi
 13. Kurumsal ve Proje Finansmanı Arasındaki Farklar
 14. Proje Finansmanı Nedir ve Niçin Kullanılır?
 15. Proje Finansmanının Esasları
 16. PPP Tedariği ve Süreci
 17. PPP İşleminde Paydaşlar (Stakeholders)
 18. Sözleşme Yönetim Planının Önemi

HEDEF KİTLE

PPP Projeleri değerlendirilmesi alanında çalışan özel ve kamu sektörü çalışanları, kredi pazarlama ve tahsis alanında sorumluluk taşıyan finansal sektör profesyonelleri, bankacılar, leasing sektöründe çalışanlar, yatırımcılar, proje geliştiriciler ile proje yöneticileri, yatırım konusu makine satıcıları, yüklenici şirket yöneticileri, her nevi PPP projesi danışmanları, sigorta şirketleri, PPP projeleri ile ilgili diğer kişiler.

İÇERİK

 • PPP Kavramı, Avantajları ve Sözleşme Opsiyonları
  • PPP’nin Tanımı
  • Etkin PPP Modeli İçin 3 Temel Unsur
  • PPP’nin Avantajları
  • PPP Prensipleri
  • Dünya’da PPP Uygulamaları
  • Türkiye’de PPP Uygulamaları
  • Mevcut Durum, Gelecekteki Trend ve Beklentiler
  • PPP Çeşitleri ve Uygulama Örnekleri
 • Hizmet Sözleşmeleri
 • Yönetim Sözleşmeleri
 • Leasing (Kiralama)
 • İş Ortaklıkları
 • BOT ve imtiyaz sözleşmeleri
 • BOO ve elden çıkartmalar
  • Proje Çıktılarına Bağlı (Output- Based Aid)Destek ve PPP
  • PPP Sözleşmelerinin Genel Koşulları

UYGULAMA ÖRNEKLERİ

 • Proje Değerlendirme ve Fizibilite Çalışmaları
  • Proje Değerlendirme
  • PPP Tercihine Etki Eden Faktörler
  • PPP Yapısının Özellikleri
  • PPP Yapısına Uygun Olmayan Koşullar
  • Geleneksel Kamu Alımı İle PPP Arasındaki Farklılıklar
  • PPP Teknik ve Çevresel Fizibilite Kontrol Listesi
  • Fizibilite Çalışmasının Temel Unsurları
 • İhtiyaç Analizi
 • Satın Alınabilirlik Analizi
 • Paranın Değeri Analizi
 • Ön Risk Değerlendirme Analizi
 • ‘Stakeholder’ Paydaş Değerlendirme
 • Bankabilite Değerlendirmesi
 • Yasal Değerlendirme
 • Pazar Testi
 • PPP Tercihi Seçimi
 • İndikatif Uygulama Planı
  • Değer Belirleme
 • Satın Alınabilirlik
 • Özel Sektöre Risk Transfer Durum Değerlendirmesi
  • Tasarım
  • Mühendislik ve İnşaat
  • Faaliyet ve Bakım
 • Talep Riski
 • Politik Risk
 • Gelir Riski
 • Kur Riski
 • Faiz Riski
 • Düzenleme Kaynaklı Riskler
 • Mücbir Sebep
 • Paranın Değeri Hesaplaması
 • Ödeme Mekanizmaları
  • Kullanıcı Ödemeleri
  • Kullanılabilir Kapasite Ödemeleri
  • Hizmet Performans Ödemeleri

UYGULAMA ÖRNEKLERİ

 • Proje Finansmanı ve Yatırım Analizi
  • Yatırım Tipleri
 • Enerji
 • Ulaşım
 • Sağlık
 • Eğitim
 • Alt Yapı
  • İdeal Proje Nakit Akışı ve Kullanımlar
  • Kamu Projelerinin Nakit Akışı
  • Özel Sektör Projelerinin Nakit Akışı
  • Finans, Risk ve Getiri İlişkisi
  • PPP Risklerinin Yönetimi
 • İnşaat ve Tamamlanma Riski
 • Operasyon Riski
 • Satış Riski
 • Faaliyet Riski
 • Finansal Riskler
 • Ekonomik Riskler
 • Politik Risk
 • Yasal Risk
 • Çevresel Riskler ‘Ekvator Prensipleri’
  • Kamu Açısından ‘Proje Riskleri’
  • PPP Finansman Kaynakları ve Riskleri
  • PPP’lerde Risk Paylaşımı ve Yönetimi
  • Tipik Fonlama Yapısı
 • Borç/Öz Kaynak Dengesi
 • Uzun Proje Yaşam Ömrü
 • Genelde Sabit Talep
 • Doğal Monopol Yapısı
  • Fon Kaynakları
 • Kamu/ Devlet Kaynakları
 • Özel Sektör Varlık Tabanlı Fonlama
 • Özel Sektör Kurumsal Finansman
 • Proje Finansmanı
  • Proje Finansmanı ve SPV Kavramı
  • Proje Finansmanı ile Kurumsal Finansman Mukayesesi
  • Uygulama Alanları
  • Neden Proje Finansmanı? Avantaj ve Dezavantajları?
  • Kaldıraç Etkisi ve Önemi
  • Finansal Fizibilite Çalışmasının Amacı ve Temel Unsurları
  • ‘Cash Flow Waterfall’ Nakit Akış Şelalesi
  • Net Nakit Akışı Kavramı
  • BSKO, IRR, NPV
  • Bankabilite (Kredi) Geliştirme Teknikleri
 • Tarife Artışı ve Yapılandırması
 • Escrow Hesap uygulaması
 • Öz Kaynak Artışı
 • Ara Finansman Uygulaması (Mezzanine/Subordinated Debt)
 • Ek Gelir Yaratma
 • Rezerv Hesaplar
 • Kısmi Risk/Kısmi Kredi Garantileri
  • Proje Hassasiyet Analizleri

EXCEL’DE VAKA ÇALIŞMASI

 • PPP Tedarik Süreci
  • İdeal Tedarik Süreci
 • Rekabetçilik
 • Şeffaflık
 • Objektif Seçim Kriterleri
  • Farklı Ülke Uygulamaları
  • Proje Performans Kriterlerinin Belirlenmesi
  • En iyi Uygulama Örnekleri
  • Tedarik Çeşitleri
 • Direkt Seçim
 • Rekabetçi Müzakere Süreci
 • Rekabetçi Teklif Süreci
  • Talep Edilmemiş Teklifler
  • Örnek Rekabetçi Teklif Süreci
 • Ön Seçim Aşaması
 • Teklife Çağrı Aşaması (RFP)
 • Durum Tespit Çalışması
 • Tekliflerin Alınması
 • Tekliflerin Değerlendirilmesi
  • Değerlendirme Kriterleri
 • Finansal Güç
 • Tasarım/İnşaat/Teknik
 • İşletme ve Bakım
 • İnsan Gücü
 • Risk Alma
 • Birim Fiyat (Tarife)
 • Süre (İnşaat/Faaliyet)
 • Yerel Katılım
 • İK Uygulamaları
 • Hizmet Kalitesi
 • Fakir Halk İçin İlave Uygulamalar
 • Kalkınmada Öncelikli Grupların Katılımı
  • En İyi Son Teklif!
  • Tercih Edilen İhale Katılımcısı Seçimi
  • Müzakere Süreci
  • Sözleşme Yönetim Planı
  • Sözleşme Başlangıcı ve Halka Duyuru Yapılması
  • Tedarik Etiği
 • PPP İşleminde Paydaşlar (Stakeholders)
  • Genel Halk
  • Yöre Halkı
  • Hükümet
  •  İş Gücü
  • Müşteriler
  • Özel Amaçlı Gruplar
 • Dernek ve Birlikler (NGO’lar)
 • Çevre Örgütleri
 • Küreselleşme Karşıtı Örgütler
 • İş Örgütleri
  • Yatırımcılar
  • Proje Danışmanları
  • Medya
  • Paydaş Yönetim Mekanizmaları

SÜRE

2 – 3 gün

İLGİLİ EĞİTİMLER

İLGİLİ DOKÜMANLAR

İLGİLİ VİDEOLAR